کنترل پاسپورت

دیروز توی فرودگاه مامور گذرنامه داشت به عکس پاسپورتم نگاه می کرد. مثل هر دفعه نبود که یک بار یا حداکثر دو بار عکس را چک می کند و بی خیال می شود. چهاربار وراندازم کرد! خودم هم شک کرده بودم. بعد پاسپورت را جوری با تردید و منت گرفت سمتم که ینی بگیر. پاسپورت را پس گرفتم و راه افتادم. دوست داشتم زودتر آینه ای چیزی آن دور و برها پیدا کنم. دوست داشتم خودم را ببینم. آخر عکس پاسپورتم را کمتر از یک سال پیش عوض کرده بودم. یعنی جدا انقدر همه چیز عوض شده بود؟


وقتی مامور گذرنامه زل زده بودم توی چشم هایم، من هم خشک و جدی توی صورتش نگاه می کردم. می خواستم اجازه داده باشم تا کارش را انجام دهد. می خواستم بگویم آها ببین، این منم. بگویم این عکس، خود خود منم. من هم مثل خیلی های دیگر، بعضی عکس هایم را بیشتر از بقیه دوست دارم. بعضی هایشان که مثلا از زاویه ای خاص گرفته شده باشند. از پایین، کمی مایل به چپ یا اریب و کج و خاص طور! نمی دانم. آن هایی که بیشتر شبیه خودم باشند. آن هایی که خود واقعی ام را نشان بدهند. ولی خود واقعی ام یعنی دقیقا چجوری؟ آن لحظه ای که می گویند، “بخند”، می گویند “چیززز”. می گویند “اخم نکن” یا می گویند “طبیعی نگاه کن” و ”خودت باش” ! خودت باش یعنی دقیقا کدام خودت؟


مامور های کنترل پاسپورت وقتی توی صورت آدم ها نگاه می کنند چه چیزهایی که نمی بینند. ترس رفتن، ترس آمدن. امید برگشتن .. نکند نگذارد بروم. نکند نگذارد بیایم. نکند چیزی بگوید که خودم هم خبر نداشته ام. یا توی چشم هایم چیزی بخواند که با خود واقعی ام فرق کند. نکند بفهمد که عوض شده ام. یعنی واقعا می شود همه این ها را هم توی عکس ها جای داد؟ اصلا مگر هر عکس چقدر از خود ما را توی خودش نگه می دارد؟ چقدر از خود واقعی مان را؟ نوشته شده عکس پاسپورت شما بیشتر از شش ماه قدیمی نباشد. تو بگو شش هفته. بگو شش روز. بگو شش ساعت یا حتی شش دقیقه. آیا همان لحظه که عکس را گرفته بودم، باز هم خود واقعی ام مانده بودم؟ وقتی دیگر نه زمان و نه مکان عکس هایم با خودم سنخیتی داشتند. وقتی همیشه در حال عوض شدن بودم. حالا توی عکس هایم، قاطی تصاویر بیشماری که از خودم این جا و آن جا به جا گذاشته ام، توی اینستاگرام، فیسبوک و پروفایل های جورواجور دنبال خودم می گردم. دنبال خود واقعی ام.


Photo: NewYork City, 2019/ 1 نظر / 35 بازدید
syahbaatr

این طفلیا بخاظر کارشون خیلی بد به چهره ها نگاه میکنن.فک کنم تو زندگی عادیشونم تاثیر میذاره اگه چند سال به همه صورتا با اخم شک نگاه کنی :l